درب های اتوماتیک بیمارستانی

درب اتوماتیک بیمارستانی بنا بر مکان استفاده باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر حفظ حریم خصوصی بیمار کارکرد و عملکرد دقیق و منظم و با سرعت تعریف شده مناسب ارائه دهد. لذا نباید در امر جابه جایی نقل و انتقال بیماران و تجهیزات خللی ایجاد نماید. طراحی این درب ها باید به گونه ای انجام شود که کلیه نیاز هایی مانند بی صدا بودن ایزوله بودن و ضدباکتریال و ضد اشعه بودن در مکان های مورد نظر را دارا باشد و همچنین کاربری آسان، تواناییتنظیم سرعت باز و بسته شدن را به خوبی برآورده نماید.
بیمارستان یک محیط عمومی می باشد لذا استفاده از درب های بیمارستانی جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از تماس فـــیزیکی دســـــت بیمــــــــاران و مــــــراجعه کنندگان یک امر ضروری می باشد این نوع درب ها درمکــــــان هـــــای مختلفی مــــــانند بخش های آی سی یو ، سی سی یو، اتاق عمل و آزمایشگاه ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید